ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗДО С.МИКОЛАЇВ ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 4 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ» ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ С. МИКОЛАЇВ ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ СПРЯМОВУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВІДПОВІДНО ДО ЇЇ ЗАДАТКІВ, НАХИЛІВ, ЗДІБНОСТЕЙ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ; ФОРМУВАННЯ У ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МОРАЛЬНИХ НОРМ, НАБУТТЯ НЕЮ ЖИТТЄВОГО СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ С. МИКОЛАЇВ ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ(ДАЛІ - ЗДО) НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК РОЗРОБЛЕНА НА ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ» ТА ЗГІДНО З БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЗАТВЕРДЖЕНИМ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № 33 ВІД 12.01.2021Р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ОКРЕСЛЮЄ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ЄДИНОГО КОМПЛЕКСУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВИХОВАНЦЯМИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ), ВИЗНАЧЕНИХ БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВИЗНАЧАЄ:

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (НАБУТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ);
ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ ЛІНІЙ, ЛОГІЧНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ;
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ;
СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.


ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПЕРЕДБАЧАЄ:

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ;
ВИХОВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИРОДО-ДОЦІЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ, РОЗВИТОК ПОЗИТИВНОГО ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ;
УТВЕРДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ТА ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ;
РОЗВИТОК ПОТРЕБИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ.


МЕТА І ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗДО;
СТВОРЕННЯ УМОВ, КОМФОРТНИХ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ І ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДІТЕЙ, ЇХНЬОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НА АКТИВНІСТЬ У СОЦІУМІ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗДІБНОСТЕЙ КОЖНОЇ ДИТИНИ;
СТВОРЕННЯ В ГРУПАХ АТМОСФЕРИ ГУМАННОГО ТА ДОБРОЗИЧЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВСІХ ВИХОВАНЦІВ, ЩО СПРИЯТИМЕ ВИХОВАННЮ У НИХ ТОВАРИСЬКОСТІ, ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ, ДОПИТЛИВОСТІ, ІНІЦІАТИВНОСТІ, ФОРМУВАННЮ САМОСТІЙНОСТІ І ТВОРЧОСТІ;
ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я, ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА СВОЄЧАСНИЙ ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК КОЖНОЇ ДИТИНИ;
МАКСИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ ДИТЯЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ;
ТВОРЧА ОРГАНІЗАЦІЯ (КРЕАТИВНІСТЬ) ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ;
ВАРІАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ З УРАХУВАННЯМ ІНТЕРЕСІВ І ЗДІБНОСТЕЙ КОЖНОЇ ДИТИНИ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ;
ЄДНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ РОЗУМОВІ ТА ФІЗИЧНІ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ У ЗМІСТІ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ;
ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЇХ ВІКОВИМИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ І ЗДІБНОСТЯМИ, РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ І ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОЖНОЇ ДИТИНИ ЯК СУБ’ЄКТА ВІДНОСИН З САМИМ СОБОЮ, ІНШИМИ ДІТЬМИ, ДОРОСЛИМИ ТА СВІТОМ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’Ї ТА ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ У ПИТАННЯХ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, ОХОРОНИ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ;
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ СВОЄЧАСНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ДОПОМОГУ В ОСВОЄННІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І КОРЕКЦІЮ ВАД ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ;
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ;
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗДО У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ВІДПОВІДНО ДО ВЛАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ:

- ГУМАНІТАРНИЙ;

- ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ

ТА БУДЕ СПРЯМОВАНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТАКИХ ЗАВДАНЬ:

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО, ДУХОВНОГО, ПСИХІЧНОГО, ТА СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ;
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ;
СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ ШЛЯХОМ САМООСВІТИ ТА УЧАСТІ У РІЗНИХ ФОРМАХ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ;
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВЗАЄМОДІЇ З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ, З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИТІВ БАТЬКІВ, НАДАННЯ ДОПОМОГИ У ВИХОВАННІ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ.
ПЕДАГОГИ ЗДО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАСВОЄННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МІНІМУМУ ЗМІСТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА РІВНІ ВИМОГ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ МІНІМУМ ПЕРЕДБАЧАЄ:

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ НАБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК, СФОРМОВАНИХ БАЖАНЬ, ІНТЕРЕСІВ, НАМІРІВ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ І ВОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ;
НАДАННЯ ПРІОРИТЕТУ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ УЗГОДЖУВАТИ ОСОБИСТІ ІНТЕРЕСИ З КОЛЕКТИВНИМИ;
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ЦІЛІСНОЇ, РЕАЛІСТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ, ОСНОВ СВІТОГЛЯДУ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ І ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ ПОЛЯГАЄ У ПОСЛІДОВНОСТІ ЧИННИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ 1 КЛАСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ.РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ОЧІКУВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ С. МИКОЛАЇВ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РАДИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА Є ЄДИНИМ КОМПЛЕКСОМ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВИХОВАНЦЯМИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ВИЗНАЧЕНИХ БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЧИННИМИ ОСВІТНІМИ КОМПЛЕКСНИМИ ТА ПАРЦІАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.

ВІДПОВІДНО ДО РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАД ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ С. МИКОЛАЇВ ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИИ (ПРОТОКОЛ №6 «31» СЕРПНЯ 2021 РОКУ) ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ПРОГРАМАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ПАРЦІАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ.

ЗМІСТ ІНВАРІАНТНОЇ СКЛАДОВОЇ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ», РЕКОМЕНДОВАНОЇ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (ЛИСТ МОНУ ВІД 09.12.2011Р. №1/11-11601).
У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ БУДУТЬ УПРОВАДЖУВАТИСЬ ТАКІ ПАРЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЇХ ЗМІСТУ У РІЗНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЯХ: НАВЧ. ПРОГР. ТА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТ. ПЛАН / А. М. БОГУШ, І. Л. СІДАНІЧ, В. Є. СУЧОК [ТА ІН.]. – К. : ВБФ «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА
ГУМАНІТАРНА МІСІЯ», 2019. – 164 С.

Львівська обл., Львівський район, с. Миколаїв, вул. Дучимінської Ольги 23а.